” شـركـت آرشيـن كـوه  

به كسـب بـرتـريـن رتبه درحـوزه فعـاليـت خـود مي انـديشـد 

 

يقينا با تكيه بر سوابق و توان مديريتي واجرائي موسـسين و بهره گيري از پتانسيل مهندسين و متخصصين و نيروي انساني كارآمد

اين هدف محقق خواهد شد